Các A/C thành viên Power vui lòng điền đầy đủ thông tin Khách Mời (KM)

và thông tin người mời để hệ thống tự động gửi SMS và Email hoạt động được tốt nhất!
 

- Nếu không điền email sẽ không có email mời họp theo mẫu của BNI gửi cho KM.
 

- Nên gửi email cho KM thân thiết, khách mời "Lạnh" đến tham gia họp vì người mời

có thể chưa cần gửi email. Email giới thiệu về BNI sẽ gửi sau khi KM tham gia buổi họp.
 

Cách điền chi tiết như sau:

PHẦN THÔNG TIN KHÁCH MỜI

1. Giới tính chọn Anh hoặc Chị

2. Họ và đệm: ví dụ: Trần Duy

3. Tên: ví dụ: Dương

4. SĐT KM: bắt buộc điền để có SMS chăm sóc tự động

5. Email KM: có thể điền hoặc không 

6. Ngày tham dự: Ngày mời họp, nên điền theo dạng (d/m/y). VD: 20/10/2017

PHẦN THÔNG TIN NGƯỜI MỜI

1. Chọn giới tính người mời

2. Chọn tên người mời (list có sẵn)

3. Ghi SĐT người mời để nhận SMS tự động

Liên hệ với Hoàng Cường nếu có vấn đề thắc mắc!

 
THÔNG TIN KHÁCH MỜI
THÔNG TIN NGƯỜI MỜI
Thong ke