BAN LÃNH ĐẠO NHIỆM KỲ 6.0

Ban điều hành


Mr: Nguyễn Trường Xuân An - Chủ tịch

Email: nguyentruongxuananhn@gmail.com

Nguyễn Trường Xuân An

Ban điều hành


Mr: Bùi Kim Thủy - Phó chủ tịch

Email: thuybk@freetalkenglish.vn

Bùi Kim Thủy

Ban điều hành


Mrs: Phạm Thị Hiền - Tổng Thư ký

Email: hien.pham@paris-miki.vn

Phạm Thị Hiền

Ban sự kiện


Mrs: Trần Huyền Anh - Trưởng ban 

Email: meggi.tran@gmail.com

Trần Huyền Anh

Ban khách mời


Mrs: Hoàng Nhật Thành - Trưởng ban

Email: CFO.aulacvietnam@gmail.com

Hoàng Nhật Thành

Ban đào tạo


Mr: Trần Duy Dương - Trưởng ban

Email: duyduongtran@gmail.com

 

Trần Duy Dương

Ban định hướng


Mr: Hoàng Quang Cường - Trưởng ban

Email: chef.hoangcuong@gmail.com

Hoàng Quang Cường

Ban phát triển


Mr: Trần Đức Lợi - Trưởng ban

Email: louistran@actioncoach.vn

Trần Đức Lợi

Ban truyền thông


Mr: Đoàn Văn Quê - Trưởng ban

Email: doanvanque@gmail.com

Đoàn Văn Quê

 

Thong ke